måndag 14 oktober 2013

Skolsnusket....Mycket bra att Kalla Fakta uppmärksammade skolsnusket. Många kommuner driver städningen i egen regi och då är det svårt att utöva någon särskild kvalitetskontroll. Lika illa blir det om man upphandlar städning där lägsta pris blir avgörande utan att man har klarat ut hur städningen ska kontrolleras och vilka "påföljder" det blir vid brister i utförandet.

Ett sätt att förbättra detta skulle kunna vara att man använder sig av kvalitetsupphandling och jag lade en motion om detta redan år 2009. Vid ett fast pris och ett utvecklat sätt att kontrollera och bedöma utförandet
skulle såväl städfirmor som den egna städorganisationen få konkurrera om vem som kan leverera bästa städningen för det givna priset.

Så här såg motionen ut och den bifölls, hör och häpna, för ett par månader sedan...

MOTION

Kvalitetsupphandling är en metod som kan ge medborgarna bättre kvalitet på den skattefinansierade verksamheten utan att kostnaderna därför ökar. Metoden innebär att olika entreprenörer får beskriva vilken kvalitet på varor och/eller tjänster de kan leverera till ett givet pris och att man är överens om på vilket sätt verksamhetens kvalitet skall följas upp och bedömas, samt om följderna vid eventuella avvikelser.

Kvalitetsupphandling kan införas stegvis i flera av de nu kommundrivna verksamheterna och vi förslår att man börjar med en försöksverksamhet i t ex ett skolområde vad gäller städverksamheten.


Vi yrkar därför

att kommunfullmäktige beslutar att Söderhamns kommun skall övergå till kvalitetsupphandling inom de verksamheter där så kan vara lämpligt

samt att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att påbörja en försöksverksamhet med kvalitetsupphandling av städverksamhet vid t ex ett av kommunens skolområden.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar