måndag 14 oktober 2013

Framtida skolorganisation

Idag har vi gruppledare fått en föredragning av PWC:s utredning/förslag till
ny skolorganisation. Från socialdemokraternas sida vill man forcera fram ett beslut i fullmäktige före valet vilket jag är mycket tveksam till. Min uppfattning är att det måste göras en heltäckande lokalutredning omfattande kommunens alla förhyrda och ägda lokaler. Omvårdnadsnämnden har ett stort behov av fler och bättre lokaler. Hyresavtalen med Västerbacken, Kulturens Hus och Verkstäderna löper snart ut. Kommunens invånarantal har minskat med ca 8 000 personer under de senaste decennierna. Hur ser lokalbehovet ut för övriga kommunala verksamheter? Att i detta läge hetsa fram en lösning enbart för skolorna känns inte som en bra idé.    

Skolsnusket....Mycket bra att Kalla Fakta uppmärksammade skolsnusket. Många kommuner driver städningen i egen regi och då är det svårt att utöva någon särskild kvalitetskontroll. Lika illa blir det om man upphandlar städning där lägsta pris blir avgörande utan att man har klarat ut hur städningen ska kontrolleras och vilka "påföljder" det blir vid brister i utförandet.

Ett sätt att förbättra detta skulle kunna vara att man använder sig av kvalitetsupphandling och jag lade en motion om detta redan år 2009. Vid ett fast pris och ett utvecklat sätt att kontrollera och bedöma utförandet
skulle såväl städfirmor som den egna städorganisationen få konkurrera om vem som kan leverera bästa städningen för det givna priset.

Så här såg motionen ut och den bifölls, hör och häpna, för ett par månader sedan...

MOTION

Kvalitetsupphandling är en metod som kan ge medborgarna bättre kvalitet på den skattefinansierade verksamheten utan att kostnaderna därför ökar. Metoden innebär att olika entreprenörer får beskriva vilken kvalitet på varor och/eller tjänster de kan leverera till ett givet pris och att man är överens om på vilket sätt verksamhetens kvalitet skall följas upp och bedömas, samt om följderna vid eventuella avvikelser.

Kvalitetsupphandling kan införas stegvis i flera av de nu kommundrivna verksamheterna och vi förslår att man börjar med en försöksverksamhet i t ex ett skolområde vad gäller städverksamheten.


Vi yrkar därför

att kommunfullmäktige beslutar att Söderhamns kommun skall övergå till kvalitetsupphandling inom de verksamheter där så kan vara lämpligt

samt att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att påbörja en försöksverksamhet med kvalitetsupphandling av städverksamhet vid t ex ett av kommunens skolområden.
 

fredag 11 oktober 2013

Ledarskap, stabsarbete, vin till maten och det demokratiska underskottet

Det är få frågor som engagerar politiker och allmänhet lika mycket som "vin till maten" och arvoden. En fråga som nyligen var uppe i Söderhamns kommunfullmäktige var just "vin till maten"-frågan där det röstades kors och tvärs över partigänserna.

Min uppfattning är att mycket grundar sig i det bristande ledarskapet i kommunen där bristerna i stabsarbetet är en av de största orsakerna. Klara och tydliga regler samlade på ett lättåtkomligt sätt borde kunna förhindra såväl missbruk som missförstånd.

Att klart skilja på regler för politiker och anställda bör vara första steget. Anställdas löner och anställningsvillkor skall regleras i avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Min uppfattning är att kommunchefen med sin stab skall vara arbetsgivarens högsta representant och att förhandlingar dem emellan skall ske inom de ramar som politiken fastställer för varje mandatperiod.

Politiker är direkt eller indirekt folkvalda och skall sina egna regler som bör vara klara, tydliga och lätt tillgängliga för allmänheten att granska. Ett samlat, öppet och tillgängligt regelverk med en öppen redovisning av resor, konferens- och restaurangnotor, arvoden mm ger allmänheten en möjlighet att vart fjärde år utföra sin "förhandling" med politikerna genom att välja till eller välja bort de politiker som använder sitt förtroende på fel sätt.

Självklart skall politiker ut i landet och världen på studiebeök och konferenser och då ska man givetvis ha skälig ersättning för sin bortavaro. Full täckning för resa, boende och mat eller fullt traktamente med ev avdrag för sånt som tillhandahållits på annat sätt. Om det kan ingå ett eller par glas vin i den måltid som intas inom ramen för det traktamentsbelopp som dras av för en middag borde inte vara nån konstighet om resan är befogad vilket är tveksamt i många fall. Det t. ex. kan inte vara nödvändigt att förlägga interna strategidagar på konferenshotell utan koppling till studiebesök eller annat externt utbyte. Allt utöver traktamentsbeloppen skall naturligtvis betalas av den enskilde.

Vem vill ställa då upp som politiker? Och vem vill du ha som din företrädare i kommun och landsting? Själv fann jag det uteslutet att ställa upp i politiken med det yrke, de fritidsintressen och den familjesituation jag hade fram till min senare del i livet. Men när min arbetsplats lades ner fick jag möjligheten eller blev tvingad (beroende på hur man ser på det) att gå i förtidspension och blev tillfrågad att ställa upp på ett politiskt uppdrag och accepterade. Jag ser nu min tid i politiken som en form av värnplikt eller samhällsansvar men visst funderar jag rätt ofta varför man som pensionär binder upp sin kalender med möten var och varannan vecka.

Men ska det bara vara yrkespolitiker, pensionärer eller de som vill komma ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter som ska vara våra företrädare? Fackliga ombudsmän, offentligt anställda, anställda på politiskt kopplade studieförbund är överrepresenterade som politiker. Hur skulle man kunna ha ett politiskt uppdrag om man dag- eller veckopendlar till sitt arbete? Hur kommer man tillbaks till politiken om man flyttar till annan ort mellan två val? Ett starkt tjänstemannastyre och allt för många "små" politiska uppdrag med mycket begränsat inflytande attraherar inte de bästa.  Får vi därför rätt människor som våra företrädare?  Frågorna är många och det demokratiska underskottet är stort och skrämmande. Men om vi fortsätter diskutera vin till maten istället för ledarskapet, organisationen och det demokratiska underskottet kommer inte mycket att hända.