måndag 14 oktober 2013

Framtida skolorganisation

Idag har vi gruppledare fått en föredragning av PWC:s utredning/förslag till
ny skolorganisation. Från socialdemokraternas sida vill man forcera fram ett beslut i fullmäktige före valet vilket jag är mycket tveksam till. Min uppfattning är att det måste göras en heltäckande lokalutredning omfattande kommunens alla förhyrda och ägda lokaler. Omvårdnadsnämnden har ett stort behov av fler och bättre lokaler. Hyresavtalen med Västerbacken, Kulturens Hus och Verkstäderna löper snart ut. Kommunens invånarantal har minskat med ca 8 000 personer under de senaste decennierna. Hur ser lokalbehovet ut för övriga kommunala verksamheter? Att i detta läge hetsa fram en lösning enbart för skolorna känns inte som en bra idé.    

Skolsnusket....Mycket bra att Kalla Fakta uppmärksammade skolsnusket. Många kommuner driver städningen i egen regi och då är det svårt att utöva någon särskild kvalitetskontroll. Lika illa blir det om man upphandlar städning där lägsta pris blir avgörande utan att man har klarat ut hur städningen ska kontrolleras och vilka "påföljder" det blir vid brister i utförandet.

Ett sätt att förbättra detta skulle kunna vara att man använder sig av kvalitetsupphandling och jag lade en motion om detta redan år 2009. Vid ett fast pris och ett utvecklat sätt att kontrollera och bedöma utförandet
skulle såväl städfirmor som den egna städorganisationen få konkurrera om vem som kan leverera bästa städningen för det givna priset.

Så här såg motionen ut och den bifölls, hör och häpna, för ett par månader sedan...

MOTION

Kvalitetsupphandling är en metod som kan ge medborgarna bättre kvalitet på den skattefinansierade verksamheten utan att kostnaderna därför ökar. Metoden innebär att olika entreprenörer får beskriva vilken kvalitet på varor och/eller tjänster de kan leverera till ett givet pris och att man är överens om på vilket sätt verksamhetens kvalitet skall följas upp och bedömas, samt om följderna vid eventuella avvikelser.

Kvalitetsupphandling kan införas stegvis i flera av de nu kommundrivna verksamheterna och vi förslår att man börjar med en försöksverksamhet i t ex ett skolområde vad gäller städverksamheten.


Vi yrkar därför

att kommunfullmäktige beslutar att Söderhamns kommun skall övergå till kvalitetsupphandling inom de verksamheter där så kan vara lämpligt

samt att fullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att påbörja en försöksverksamhet med kvalitetsupphandling av städverksamhet vid t ex ett av kommunens skolområden.
 

fredag 11 oktober 2013

Ledarskap, stabsarbete, vin till maten och det demokratiska underskottet

Det är få frågor som engagerar politiker och allmänhet lika mycket som "vin till maten" och arvoden. En fråga som nyligen var uppe i Söderhamns kommunfullmäktige var just "vin till maten"-frågan där det röstades kors och tvärs över partigänserna.

Min uppfattning är att mycket grundar sig i det bristande ledarskapet i kommunen där bristerna i stabsarbetet är en av de största orsakerna. Klara och tydliga regler samlade på ett lättåtkomligt sätt borde kunna förhindra såväl missbruk som missförstånd.

Att klart skilja på regler för politiker och anställda bör vara första steget. Anställdas löner och anställningsvillkor skall regleras i avtal mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Min uppfattning är att kommunchefen med sin stab skall vara arbetsgivarens högsta representant och att förhandlingar dem emellan skall ske inom de ramar som politiken fastställer för varje mandatperiod.

Politiker är direkt eller indirekt folkvalda och skall sina egna regler som bör vara klara, tydliga och lätt tillgängliga för allmänheten att granska. Ett samlat, öppet och tillgängligt regelverk med en öppen redovisning av resor, konferens- och restaurangnotor, arvoden mm ger allmänheten en möjlighet att vart fjärde år utföra sin "förhandling" med politikerna genom att välja till eller välja bort de politiker som använder sitt förtroende på fel sätt.

Självklart skall politiker ut i landet och världen på studiebeök och konferenser och då ska man givetvis ha skälig ersättning för sin bortavaro. Full täckning för resa, boende och mat eller fullt traktamente med ev avdrag för sånt som tillhandahållits på annat sätt. Om det kan ingå ett eller par glas vin i den måltid som intas inom ramen för det traktamentsbelopp som dras av för en middag borde inte vara nån konstighet om resan är befogad vilket är tveksamt i många fall. Det t. ex. kan inte vara nödvändigt att förlägga interna strategidagar på konferenshotell utan koppling till studiebesök eller annat externt utbyte. Allt utöver traktamentsbeloppen skall naturligtvis betalas av den enskilde.

Vem vill ställa då upp som politiker? Och vem vill du ha som din företrädare i kommun och landsting? Själv fann jag det uteslutet att ställa upp i politiken med det yrke, de fritidsintressen och den familjesituation jag hade fram till min senare del i livet. Men när min arbetsplats lades ner fick jag möjligheten eller blev tvingad (beroende på hur man ser på det) att gå i förtidspension och blev tillfrågad att ställa upp på ett politiskt uppdrag och accepterade. Jag ser nu min tid i politiken som en form av värnplikt eller samhällsansvar men visst funderar jag rätt ofta varför man som pensionär binder upp sin kalender med möten var och varannan vecka.

Men ska det bara vara yrkespolitiker, pensionärer eller de som vill komma ifrån sina ordinarie arbetsuppgifter som ska vara våra företrädare? Fackliga ombudsmän, offentligt anställda, anställda på politiskt kopplade studieförbund är överrepresenterade som politiker. Hur skulle man kunna ha ett politiskt uppdrag om man dag- eller veckopendlar till sitt arbete? Hur kommer man tillbaks till politiken om man flyttar till annan ort mellan två val? Ett starkt tjänstemannastyre och allt för många "små" politiska uppdrag med mycket begränsat inflytande attraherar inte de bästa.  Får vi därför rätt människor som våra företrädare?  Frågorna är många och det demokratiska underskottet är stort och skrämmande. Men om vi fortsätter diskutera vin till maten istället för ledarskapet, organisationen och det demokratiska underskottet kommer inte mycket att hända.

måndag 19 augusti 2013

Strykjärnsparken 19 augusti 2013....

På plats i Strykjärnsparken idag mest för att lyssna och många synpunkter fanns det. Allt från att riva betongkajerna i ån till att kulvertera ån från Smäckbron till Hamnbron. Ska det byggas lägenheter på Köpmantorget eller i Gurkparken? Någon ansåg sig inte ha råd att hyra en nybyggd lägenhet och då skulle ingen annan få göra det heller....

När man kikar tillbaka i diariet ser man att det här med centrumutveckling har varit på G så länge det finns handlingar registrerade i diariet, dvs sen 90-talet och förmodligen tidigare än så. Byggnad på torget var på gång 2001 men ingen ville bygga och då blev det ingenting. Nu är det Faxeholmen som ska riskera kommunens och sina hyresgästers pengar och det är jag tveksam till. Varför vill ingen annan bygga? Varför inte göra bostadsrätter istället för hyresrätter? Har det med ledarskapet att göra? I Söderhamn ska allting vara kommunalt....ingen annan göre sig besvär. 

Centrumutvecklingen havererade på grund av dåligt ledarskap i kommunen. Uppenbarligen finns det ett revirtänkande och en maktkamp  mellan KUS-nämndens och Kommunstyrelsens tjänstemän på högsta nivå och det totala sammanbrottet kom när kommunchefen sparkade stadsarkitekten. Nu rullar processen vidare utan arkitektkompetens och utan att ledarskapsproblemen är utklarade. Dock förhoppningsvis med en hel del goda förslag från medborgarna som var synnerligen flitiga med idéskrivandet i utställningstältet.onsdag 17 juli 2013

Ledarskap

Att det ska vara så omöjligt att ta ett helhetsgrepp över Söderhamns framtida utveckling! Vi måste få ett slut på den Socialdemokratiska metoden att bryta ut bit för bit och helt lägga i händerna på olika tjänstemannagrupperingar. Just nu är Strykjärnsparken på tapeten men ledarskapsproblemet är mycket större än så. Inom kort kommer vi att ha missat chansen att omstrukturera kommunens lokaler och därigenom möjligheten till minskade driftskostnader. När det gäller Strykjärnsparken var det som vanligt. Man lägger fram ett tunt beskrivet förslag veckan innan det ska verkställas vilket gör att vi ledamöter i princip ställs inför fullbordat faktum. Och något samråd med "civila" samhället är det inte tal om. Att det behövts åtgärder i Söderhamns centrum har länge varit ett faktum och förra kommunstyrelsen diskuterade också en arkitekttävling för att få fram underlag. Det framfördes också åsikter att invånarna skulle få möjlighet att säga sitt innan arkitekterna släpptes in, men det gillades inte av majoriteten.

Att invånare nu reagerar på förändringarna i Strykjärnsparken är bra, men jag tror att en viss förändring ändå är nödvändig. När man tittar tillbaka på gamla bilder från parken ser man att den är vacker också med öppnare ytor. Själv skulle jag vilja ha bort snedparkeringen och bara ha en lågfartstrafikgata mellan parken och ån. Självklart måste P-platserna ersättas och då är ju Faxeparken (nuvarande lekplatsen) en möjlig plats liksom ett bättre nyttjande av Köpmantorget.

Summa summarum är ändå att det behövs ett nytt politiskt ledarskap i Söderhamn och det är något vi i Alliansen ska försöka erbjuda efter valet 2014. Den som redan nu vill vara med och påverka är välkommen till oss i Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet eller Kristdemokraterna.

http://www.moderat.se/soderhamn
https://www.facebook.com/MSoderhamn
https://www.facebook.com/pages/Alliansen-S%C3%B6derhamn/273253139359018

torsdag 7 mars 2013

Vård, skola eller hundgård?

I dag har majoriteten s, v och mp bränt ca 1 miljon per år i driftpengar genom att besluta om en hundgård, en spontanidrottsplats, belysta odlingslotter för kommunala bostadsbolagets hyresgäster och ett extra bidrag till två idrottsföreningar mm. Pengar som skulle gjort bättre nytta som lön till vårdpersonal till våra äldreboenden eller till lärare i våra skolor.

Ena dagen sitter vi och lyssnar på hur omvårdnadsnämnden tvingas dra ner på antalet vårdplatser trots att andel äldre ökar och andra dagen sprätter s, v och mp iväg pengarna lite hur som helst.

Och inte bara det. Gymnasieskolan vill man lämna iväg till ett kommunalförbund med Bollnäs och Ljusdal så snart är det bara för våra gymnasieungdomar att sätta sig på bussen till Bollnäs. Kommunens personaladministration ska man också centralisera till något annat ställe i Hälsingland.

Söderhamnare! Så här kan det inte få fortsätta! Blir det inget nytt styre 2014 är det nog dags att lämna kommunen. Tråkigt för Söderhamn är geografiskt sett en bra kommun med fina omgivningar och efter svenska mått, ett riktigt bra väder.

måndag 4 februari 2013

Majoritetens kris i Söderhamn

Efter valet 2010 ställde (mp) tillsammans med (v) upp bakom (s) och bildade en majoritet med ett (1) mandats övervikt. I stort sett alla viktiga poster som nämnds- och styrelseordföranden gick till (s) som också såg till att dessa blev ordentligt arvoderade. Oppositionen fick inte ens ett rum i Rådhuset.

Nu verkar dock samarbetet gunga betänkligt. I ett upprop på Internet går ledande miljöpartister ut och ifrågasätter ledarskapet i kommunen. På sidan http://www.skrivunder.com/demokrati_i_soderhamn  uppmanar man allmänheten att skriva under för en genomlysning av verksamheten, en verksamhet som miljöpartiet själva är ansvarig för. Eller är det så att miljöpartiets förtroende för Socialdemokraterna nu har kommit till vägs ände, och att man inte har hunnit berätta det än?