torsdag 30 april 2009

Debattartikel 30 april

Tyvärr hittade jag ingen teknik för att skapa länkar till Kurirens debattsidor så jag återger hela min debattartikel här:

Viktiga påpekanden av Anders Eklund
Det är hög tid att förutsättningslöst se över den politiska organisationen i Söderhamn skriver Anders Eklund i sin ledare den 27/4. Som exempel tar han Bollnäs där det diskuteras en minskning av kommunfullmäktige till 41 ledamöter och en del andra förändringar. Vi behöver dock inte gå så långt som till Bollnäs för att hämta underlag för en förändrad politisk ledning av Söderhamn. För ett par månader sedan lämnade den moderata fullmäktigegruppen in en motion om att minska antalet fullmäktigeledamöter till just 41 samt att minska antalet ledamöter i nämnder och styrelser. En tydlig signal om vart åt det lutar fick vi dock vid senaste fullmäktigesammanträdet, där socialdemokraterna och centerpartiet drev igenom en ökning av antalet ledamöter i två kommunala bolag till 9 ledamöter mot tidigare 7.

Vad som ändå är viktigast av de problem Anders Eklund pekar på, är det dubbelkommando och den sammanblandning av politikerrollerna och tjänstemannarollerna som finns i kommunen. Till en del är frågan aktualiserad i och med att kommunstyrelsen har haft en kort ledarskapsutbildning på Järvsöbaden, följt av en heldags diskussion om ledarskapsfrågorna på konferensanläggningen Svanbacken i Delsbo. Vi är långt ifrån någon färdig lösning och jag är tveksam till om det går att få till en väl fungerande ledarskapssyn med nuvarande majoritet i styret. I Söderhamnspolitiken får man dock vara glad för det lilla och vi noterar tacksamt varje litet steg mot ett bättre ledarskap vi ser.

Det är inte bara den politiska organisationen som måste ses över i Söderhamns kommun. Statistik från SKL (Sveriges kommuner och landsting) indikerar att Söderhamn har ca 300 fler kommunalt anställda än genomsnittskommunen. Lägger man därtill att barnomsorgen, grundskolan och äldrevården uppvisar en lägre personaltäthet än riksgenomsnittet, blir siffran betydligt högre än 300. En del av "övertaligheten" kan säkert förklaras och rättfärdigas om man analyserar organisationen närmare, men visst borde det finnas en möjlighet att omfördela tjänster till kärnverksamheterna i stället för att ropa på mer pengar till fler anställda.

Sammantaget är det viktiga synpunkter som framkommer i ledaren. Om inte vi politiker klarar av att anpassa den politiska organisationen efter befolkningsminskningen, hur ska vi då bli trovärdiga när det gäller att anpassa tjänstemannaorganisationen efter invånarantal och personalbehov i kärnverksamheterna.

onsdag 29 april 2009

Bra ledare i Kuriren!

I måndags hade Kuriren en bra ledare skriven av politiske chefsredaktören Anders Eklund som jag återger här nedan: (Jag återkommer under helgen med en debattartikel i detta ärende).

Kan Söderhamn lära något av Bollnäs? Det spontana svaret på den frågan från en gammal söderhamnare är ett rungande nej! Det finns en trist gammal ingrodd antagonism mellan de båda grannkommunerna. Inte minst sedan fajterna kring sjukhusen. Men glädjande nog har samarbetet mellan de båda kommunerna ökat en hel del under de senaste åren. Och kanske tycker flera numera till och med att man kan lära ett och annat av varandra.

Nyligen beslöt de ledande politikerna i Bollnäs att föreslå rätt omfattande förändringar i den politiska organisationen. Antalet nämnder ska minskas från fem till tre. Kommunfullmäktige bantas med åtta politiker, från 49 till 41. Partistödet sänks, om än marginellt, och fullmäktiges arvoden förändras. Tillsammans räknar politikerna med att dessa förändringar ska leda till besparingar på ett par miljoner.

Det är uppenbart att det behövs en totalöversyn av den politiska organisationen. Både av ekonomiska och verksamhetsmässiga skäl. Inte bara i Bollnäs utan också i Söderhamn och andra kommuner. Men politiker verkar dra sig i det längsta för att börja såga på den gren som de själva sitter på. De kan besluta om nedskärningar och personalminskningar i verksamheter, men sitter gärna själva i orubbat bo. Men nu är det hög tid att förutsättningslöst se över den politiska organisationen. Även om det inte ger några gigantiska besparingar är det en viktig signal. Och varje miljon som kan gå från byråkrati till verksamhet är värdefull. Inte minst mot bakgrund av att Söderhamn kommer att tappa många sköna miljoner i skatteintäkter fram till 2011.

Det dubbelkommando som finns i kommunerna leder i många fall till onödiga irritationer och oklarheter eftersom rollerna inte är tydliga. Politiker petar i detaljer som förvaltningarna
borde ha mandat att sköta. Ledande politiker går ibland in och tar beslut som sedan nämnder och förvaltningar får rätta sig efter. I realiteten är den politiska makten begränsad till några få ledande politiker som styr verksamheten i kraft av att de sitter på all information. Politiker bör sätta mål för verksamheterna och ge ekonomiska ramar. Och utöva tillsyn. En kommun av Söderhamns storlek borde utan vidare kunna klara sig med en myndighetsnämnd, en kommunstyrelse med arbetsutskott och ett kommunfullmäktige. En förutsättning för att en sådan organisation ska fungera är att verksamheterna i högre grad blir självförvaltande enheter med tydligt mandat för cheferna. Och att politikerna är tydliga vad gäller mål och ramar.

Det finns ju gott om exempel på friskolor som fungerar utmärkt utan vare sig en nämnd med en massa politiker eller en stor byråkratisk skolförvaltning. I Bollnäs går man tyvärr inte så
långt. Ännu. Politikerna i kommunledningen föreslår inte ens en återgång från två till ett kommunalråd, som fungerat bra tidigare, och som skulle spara ytterligare närmare en miljon kronor. Ännu är förändringarna i Bollnäspolitiken bara ett förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott. Men det är ett bra förslag som borde bli ännu mer omfattande. Och det är ett förslag som borde smitta av sig över kommungränsen. Kanske kan Söderhamn trots allt lära något av Bollnäs.

tisdag 28 april 2009

Lillbergets förskola

På inbjudan av föräldrarådet har jag idag besökt Lillbergets förskola. Ett besök som socialdemokratiske ordföranden i BUN försökte stoppa. Det är tydligen inte populärt att politiker från andra partier får veta hur det verkligen ser ut i verksamheterna. I stället för att öppna ytterligare en avdelning har man klämt in ytterligare barn i de befintliga avdelningarna, som nu uppgår till 20-22 barn per avdelning. Själv har jag uppfattningen att en minskning av storleken på barngrupperna är viktigare än en ökad personaltäthet, även om personaltätheten också är en faktor man seriöst måste se över. Ett av de intryck jag fick av besöket är en bekräftelse på mitt tidigare "mantra", att ansvar, resurser och befogenheter ska följas åt och föras så långt ut i verksamheterna som möjligt. Här hängde trasiga markiser utanför många av fönstren på solsidan och personalen hade förgäves försökt få dem ersatta med skärmande altantak. Ge de kommunala förskolorna samma befogenheter som de fristående! Jag är övertygad om att den duktiga och positiva personalen skulle hitta bättre lösningar på problemen om de själva fick mer att säga till om!

måndag 27 april 2009

Rädda Söderhamn!

Kvällens fullmäktige visade att rubriken på min blogg är rätt! Dåligt förberedda dragningar av årsredovisningar tog upp större delen av kvällen och ett och annat dåligt förberett ärende tog upp resten. Som väntat gick sossar och (s)enterpartister emot mitt yrkande om att inte utöka bolagsstyrelsen och de drev även igenom höjningar av arvodena till ordf och v ordf. Kommunpolitiken i Söderhamn är främst en fråga om arvoden till den röd-gröna röran, sorgligt!
När Lars G Lindahl föreslog centerpartisten Sven A Ohlsson som ordförande i stället för den genom kohandeln mellan s och c föreslagna sossen Maria Lind tog det "hus i helvete". Lars G var onödigt raljant i sitt inlägg men det motsvarade verkligen inte de utbrott som kom från Sven-Erik Lindestam och Lennart Olsson. Dåligt av alla tre, men såväl Sven-Erik som Lennart sjönk betydligt djupare på min förtroendeskala.

Det behövs verkligen nytt blod i alla politiska partier i Söderhamn!

fredag 24 april 2009

Dagens BUN

Mycket väsen för lite ull sa käringen som klippte grisen.......och dagens BUN var inget undantag. Det var inte särskilt många minuter det handlade om politik trots att vi startade kl 08.00 och slutade 15.30. Varför ska man politiskt besluta att elever på praktik ska äta lunch på närmast belägna skola? Varför ska man politiskt besluta att gå omvägen till kommunstyrelsen för att be att kommunen ska ordna fram ett system med e-legimitation som BUN kan få använda när föräldrar ska söka dagisplats? Varför ska BUN betala det tredubbla priset per elevdator? Hur skulle man göra på en fristående skola? Mitt svar är enkelt. Man skulle gå ut och handla själv! Ge de kommunala skolorna samma frihet som de fristående! Avskaffa socialdemokraterna och befria skolorna!

torsdag 23 april 2009

Rapport från Delsbo

Dag 1 försökte vi, under ledning av Richard Zackrison, reda ut ansvarförhållandena mellan KF, KS, nämnderna, kommunkansliet och kommunchefen. Tack vare "Zack" kom vi ganska långt, men det är bekymmersamt att så många har så dålig insikt och kunskap om ledarskap och organisation.

Under dag 2 gick vi igenom aktuellt läge i den kommunala ekonomin. Som jag tidigare skrivit är Söderhamns ekonomi relativt bra, men visst behövs det en del åtgärder för att komma förbi de närmaste åren. Dock verkar vi vara eniga om att lägga alla tankar om skattehöjning åt sidan. TILLÄGG: Har nu fått en skatteprognos via e-post från ekonomichefen som är mer negativ än förväntat. Kan innebära att besparingsverktyget måste plockas fram.........

Ge mig 5 minuter.

onsdag 22 april 2009

KS på utflykt igen

Idag bär det av till Delsbo för två dagar med kommunstyrelsen och jag har tidigare skrivit vad jag anser om att göra sådana utflykter på skattebetalarnas bekostnad......

På fredag BUN där vi bl a ska ta upp "yttrande med avsende på åtgärder över ökning av personaltätheten i förskolan". Vi vill ha ett klart och tydligt resursfördelningssystem där pengarna följer med barnen till resp förskola och där personalen får mer att säga till om. Konstigt att det fungerar så bra i de fristående förskolorna!

lördag 18 april 2009

Stämma med bra stämning!

Länsförbundsstämman är genomförd och det blev en trevlig tillställning. Sex propositioner förelåg och några vidareutvecklades under stämmoförhandlingarna. Bl a fick Greger och jag igenom en att-sats om behovet att underlätta för UF-företag att bilda riktiga företag. Andra propositioner handlade om äldre- och funktionshindrade, sjukvården, rovdjuren och glesbygden. Cristina Husmark Pehrsson stämmotalade och fick till och med socialförsäkringsfrågor att låta intressant.

Länsförbundsstämma i Bollnäs

Gårdagen ägnades bl a åt ett möte med kartellen där vi diskuterade sossarnas och (s)enterpartiets upplägg inför sammanslagningen av bolagen. Nu framkommer det att man vill höja arvodet för ordföranden och även införa ett nästan lika högt arvode för vice ordföranden. I de gamla bolagen hade vice'n samma arvode som ledamöterna, men nu ska alltså skattebetalarna/bolagskunderna betala för samarbetet mellan S och C.

Snart bär det av till länsförbundsstämman som i år går av stapeln i Bollnäs.

fredag 17 april 2009

Socialdemokrat vill avskaffa flumskolan

"Att riva plåstret" heter en ny bok skriven av socialdemokraten Robert Noord, oppositionsråd i Haninge. År 2004 blev den då sossestyrda kommunen Haninge utsedd av BRIS till sämsta barnkommun och av Lärarförbundet till sämsta skolkommun. Först då började Robert Noord inse att felet inte låg hos Haninges elever, utan i den förda skolpolitiken. För sent skall syndarn vakna! Det är därför skönt att såväl Haninge som Sverige numera är borgerligt styrda.

torsdag 16 april 2009

Kommunala bolag

Möten idag om sammanslagningen av våra kommunala bolag. Sossarna och (s)enterpartiet har gjort upp om att utöka antalet ledamöter i den nya styrelsen till nio, vilket gör att de får ett mandat till (totalt sex). Det andra tillkommande mandatet hamnar hos vänsterpartiet. Sossarna "säljer" det tillkommande mandatet till c i utbyte mot ordförandeposten. Med största sannolikhet kommer det ett förslag om höjda arvoden på KS nästa vecka. Det är så det går till i Söderhamnspolitiken!

(Givetvis kommer vi i KF att yrka på sju ledamöter och oförändrade arvoden).

onsdag 15 april 2009

Inga kommentarer till vårbudgeten....

Jag vet inte om ni som läser min blogg har förväntat er att jag skulle kommentera vårbudgeten.... I så fall gör jag er besvikna. Jag tycker att det har framgått så tydligt i media att Anders Borg har torrt på fötterna och att han verkligen tar ansvar för landet Sverige, så det finns inte mycket mer att säga.

Däremot vill jag gärna kommentera Jan Björklunds utspel om "försittning" och avstängning från skolan. Självklart måste skolan få fler verktyg att hantera elever som förstör arbetsmiljön i skolan. Jag vet inte om försittning och avstängning är det som är mest effektivt, men ju fler möjligheter man ger skolan desto större är sannolikheten att skolan själv kan välja en metod som ger önskad effekt. Själv skulle jag bl a vilja se en möjlighet för rektor att tvinga vårdnadshavare att tillbringa ett par veckor per termin tillsammans med sin "strulande" elev i skolan.

Självklart kommer sossarna att försöka göra sig lustiga över "major Björklund" och kaserngårdsdisiplin mm. Det är en match vi måste ta. Sossarnas flumskola måste bort och aldrig komma tillbaka igen!

Bra EU-information!

En av kandidaterna på moderaternas EU-valsedel är Jonas Holm från Hudiksvall. I går kväll höll han ett mycket bra anförande om EU-organisationen och det kommande EU-valet. Johan Sundberg, som är länets kampanjledare drog riktlinjerna för kommande kampanjer. Kampanjstart för länet blir i Söderhamn på EU-dagen, den 9 maj då alla Gävleborgs moderater är bjudna till en samling i bygdegården Vargen med åtföljande kampanjaktiviteter på stan.

Läs mer om moderaternas EU-kampanj här ---->

tisdag 14 april 2009

EU-möte i väntan på vårbudgeten...

Så är det vardag igen och nya öden och äventyr. Tisdagskvällen ägnas åt upptakt inför Europavalet. Södra Hälsinglands alla moderater är inbjudna till vår lokal i Söderhamn för information om EU. Och i morgon väntar vi med spänning på vårbudgeten.......

söndag 12 april 2009

Nu blir det gastronomisk blodpudding för äldre...

Grattis alla äldre! Om sossarna får makten kommer ni att få bättre mat fem (5) gånger per år. Förmodligen kommer det också att bli en statlig förordning som reglerar vad som menas med "bättre mat". Om det ska bli bättre mat 5 gånger per år borde det i logikens namn bli sämre mat 360 dagar per år. Jag blir lika rädd för ålderdomen varje gång jag ser ett utspel från Ylva Johansson!

torsdag 9 april 2009

Lägg ner Landstinget...Glad Påsk!

Den nya konstellationen i landstinget, (s)enterpartiet, socialdemokraterna och resterna av miljöpartiet vill lägga ner BB i Hudiksvall. Man vill alltså påbörja en långsam nedmontering av de rester av sjukvård som fortfarande finns i Hälsingland. Det skulle vara mycket bättre att snabbt montera ner Landstinget. Det räcker med två politiska nivåer med beskattningsrätt i Sverige!
Nu tar jag blogg-ledigt över helgen och önskar er som läser detta en riktigt Glad Påsk!

tisdag 7 april 2009

"För lite och för sent"

17 miljarder till kommunsektorn som tillsammans med tidigare beslutade åtgärder ger mer än 28 miljarder jämfört med 2006 då sossarna regerade. Jag är personligen övertygad om att de kommuner som har en sund ekonomisk hushållning skulle klara sig bra utan tillskottet från staten, men nu gäller det också att få fart på konsumtionen. Och vem är inte världsmästare i att sätta sprätt på skattepengar om inte svenska kommunpolitiker?

Som förväntat ropar den falsksjungande vänsterkören med Tomas Östros i spetsen att det är för lite och för sent. Och lärarförbundets ordförande ondgör sig över att lärare varslas, men håller inne med att det inte alls har med bristande ekonomi att göra. Det sjunkande elevantalet gör att ännu fler lärare borde varslas givet att man behåller samma lärartäthet. Tomma tunnor skramlar mest är det ordspråk som bäst passar in på den röd-gröna röran just nu.

måndag 6 april 2009

20 nya medlemmar...

Härligt vårväder och ett härligt gäng ungdomar från MUF Gävleborg som kampanjar i stan. Under dagen har dom varit på Staffangymnasiet och värvat ett 20-tal medlemmar och i kväll fortsätter dom genom att dela ut våra flygblad utanför biblioteket när nya friskolan Hamnaskolan har informationsmöte där.

fredag 3 april 2009

Grattis Söderhamn!

En annons i dagens Kuriren berättar att nya friskolan Hamnaskolan håller informationsmöten på biblioteket 6 0ch 8 april kl 18.30. Det innebär förhoppningsvis att lokalfrågorna löst sig så att skolan kan starta till hösten som planerat. Socialdemokraterna och (S)enterpartiet röstade emot en etablering men Skolverket gick på vår linje och beviljade skolans ansökan. Det är bara att gratulera medborgarna i Söderhamn till ytterligare en frigörelse från det socialdemokratiska kontrollsystemet!

torsdag 2 april 2009

Kommunstyrelse - heldag

Sammanträdeshandligar lika tjocka som en rikstelefonkatalog....dess bättre ett antal årsredovisningar utan bonusar och pensionsavtal så halva "luntan" kunde avverkas ganska snabbt. Ekonomichefen redovisade läget inför den budgetberedning vi just nu drar igång . Vi har en 4-årsbudget (2008-2011) så det är en uppdatering och ev omprioritering det är frågan om. Vår utgångspunkt var att nå ett plusresultat på ca 20 Mkr/år. Just nu har finanskrisen och lågkonjunkturen dragit ner oss till ett nollresultat vilket ändå känns ganska tillfredställande, särskilt i ljuset av att grannkommunerna ligger 100-150 Mkr på minussidan. I övrigt behandlade vi en utredning om förskolan där man måste ställa sig frågan varför barngrupperna upplevs som större i de kommunala förskolorna än i de fristående? De har exakt samma ekonomiska förutsättningar! Inom jämförelseprojektet har Söderhamns grundskolor jämförts med 7 andra kommuner. Där visar det sig att 24% av Söderhamns elever anser sig ha blivit trakasserad eller kränkt de senaste 12 månaderna. När man frågar rektorerna tror dom att det rör sig om 4%. Skrämmande att inte rektorerna har bättre koll på läget i skolan! Åter igen; Enda sättet att höja nivån i skolan är en kunnig och engagerad personal. Även vår lokala gymnasieutredning var på tapeten och där fick jag stöd i KS för min reservation i BUN att avvakta med beslut om basutbud och lokaliseringar tills gymnasiepropositionen är tagen och tills vi har mer underlag för lokaliseringsbeslut.

onsdag 1 april 2009

april april.....

Något aprilskämt är det verkligen inte att höra Anders Borgs farhågor om den kommande ekonomin. Däremot luktar det skämt (unket) när man hör Tomas Östros yra om gigantiska misstag och passivitet. Vi får verkligen vara tacksamma för att vi har en regering som håller ordning på statskassan, så att vi inte hamnar i samma läge som efter sossarnas slösande i slutet på 80-talet. Det som ledde till den ekonomiska krisen i början på 90-talet.